Gebruiksvoorwaarden

Juridische informatie en kennisgevingen

Eigendom van de Site: instemming met de Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Gebruiksvoorwaarden’) gelden voor de Michel’s wandelpagina website www.msimons.nl en alle bijbehorende sites die zijn gekoppeld aan www.msimons.nl (de ‘Site’). DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; ALS U NIET AKKOORD GAAT, MOET U DE SITE NIET GEBRUIKEN.

Michel’s wandelpagina behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen inzicht bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan deze Gebruiksvoorwaarden toe te voegen of uit deze Gebruiksvoorwaarden te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Als u de Site na het publiceren van wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord bent gegaan met de wijzigingen. Zolang u deze Gebruiksvoorwaarden naleeft, verleent Michel’s wandelpagina u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar beperkt recht om de Site te openen en te gebruiken.

Inhoud

Alle teksten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, artwork en computercode (verzamelnaam ‘Inhoud’), inclusief, maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, coördinatie, expressie, ‘look & feel’ en indeling van dergelijke Inhoud die zich bevindt op de Site is eigendom van en wordt beheerd of in licentie gegeven door of aan Michel’s wandelpagina, en valt onder de wetgeving aangaande vormgeving, auteursrecht, octrooien en handelsmerken en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en wetgeving tegen oneerlijke mededinging.

Behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld in de Gebruiksvoorwaarden mag zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Michel’s wandelpagina geen enkel onderdeel van de Site en geen Inhoud op enige wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, doorgegeven of verspreid (inclusief ‘spiegeling’) naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of verspreiding of voor commerciële doeleinden.

U mag gebruik maken van informatie over producten en diensten van Michel’s wandelpagina (zoals gegevensbladen, artikelen uit de knowledge base en vergelijkbare materialen) die doelbewust door Michel’s wandelpagina beschikbaar zijn gesteld om te worden gedownload van de Site, op voorwaarde dat u (1) niet de eigendomsverklaring uit kopieën van dergelijke documenten verwijdert, (2) dergelijke informatie uitsluitend gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële informatiedoeleinden en de informatie niet kopieert of publiceert op een netwerkcomputer of deze verspreidt in media van welke aard dan ook, (3) geen wijzigingen aanbrengt in de informatie, en (4) geen aanvullende toezeggingen doet of garanties geeft met betrekking tot dergelijke documenten.

Uw gebruik van de Site

U mag geen ‘deep-link-‘, ‘page-scrape-‘, ‘robot-‘, ‘spider-‘ of andere geautomatiseerde voorzieningen, programmaʼs, algoritmes of methodologieën, of vergelijkbare of gelijkwaardige handmatige processen gebruiken teneinde enig onderdeel van de Site of de Inhoud te openen, te verkrijgen, te kopiëren of te volgen, of op enige wijze de navigatiestructuur of weergave van de Site of de Inhoud reproduceren of omzeilen om (te trachten) materiaal, documenten of informatie te verkrijgen via enige methode die niet doelbewust beschikbaar is gesteld via de Site. Michel’s wandelpagina behoudt zich het recht voor om dergelijke activiteiten te verhinderen.

U mag niet proberen om zich onbevoegde toegang te verschaffen tot enig deel of enige voorziening van de Site, of enige andere systemen of netwerken die verbonden zijn met de Site of met een server van Michel’s wandelpagina, of tot diensten die op of door middel van de Site worden aangeboden, door hacken, het achterhalen van wachtwoorden of op enige andere onrechtmatige wijze.

U mag niet de beveiliging van de Site of van een netwerk dat met de Site is verbonden, onderzoeken, meten of testen, of de beveiligings- of identiteitscontrolemechanismen van de Site of van een netwerk dat met de Site is verbonden schenden. U mag geen reverse look-up uitvoeren met informatie over een andere gebruiker van of bezoeker aan de Site, of een andere klant van Michel’s wandelpagina, inclusief een andere dan uw eigen Michel’s wandelpagina account, en u mag de herkomst van deze informatie niet (pogen te) traceren. Ook mag u de Site of een andere dienst of informatie die beschikbaar wordt gesteld of aangeboden door of via de Site niet gebruiken met het doel om andere dan uw eigen informatie of door de Site beschikbaar gestelde informatie openbaar te maken.

U verklaart dat u de infrastructuur van de Site of de systemen of netwerken van Michel’s wandelpagina, of systemen of netwerken die met de Site of met Michel’s wandelpagina zijn verbonden, niet onredelijk of onevenredig zult belasten.

U verklaart dat u het naar behoren functioneren van de Site of transacties die op de Site worden uitgevoerd niet zult verstoren of zult proberen te verstoren met apparaten, software of routines.

U mag geen kopteksten vervalsen of op enige andere wijze indicatoren manipuleren om de oorsprong te verbergen van een bericht of doorsturing die u naar Michel’s wandelpagina stuurt op of via de Site of een dienst die wordt aangeboden op of via de Site. U mag niet voorwenden dat u iemand anders bent of vertegenwoordigt en u mag zich ook niet uitgeven voor een andere natuurlijke of rechtspersoon.

U mag de Site of welke Inhoud daarop dan ook niet gebruiken voor doeleinden die onwettig of verboden zijn krachtens de onderhavige Gebruiksvoorwaarden of een verzoek doen tot het uitvoeren van illegale activiteiten die inbreuk maken op de rechten van Michel’s wandelpagina of anderen.

Er kunnen aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn op de aankoop van goederen of diensten en op specifieke onderdelen of voorzieningen van de Site, met inbegrip van prijsvragen, promotieacties en andere vergelijkbare voorzieningen. Al deze aanvullende voorwaarden worden op grond van deze vermelding beschouwd als onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden. U verklaart dat u zich aan die voorwaarden zult houden, inclusief – indien van toepassing – het aangeven dat u de wettelijke leeftijd hebt om dergelijke diensten of voorzieningen te gebruiken of hieraan deel te nemen. Indien deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden die zijn gepubliceerd voor of van toepassing zijn op een specifiek gedeelte van de Site of voor een dienst die wordt aangeboden op of via de Site, met elkaar in tegenspraak zijn, zijn de laatstgenoemde voorwaarden leidend met betrekking tot uw gebruik van dat gedeelte van de Site of de specifieke dienst.

De verplichtingen van Michel’s wandelpagina, indien deze er zijn, met betrekking tot haar producten en diensten vallen uitsluitend onder de overeenkomsten in verband waarmee deze worden geleverd, en niets op deze Site kan worden uitgelegd als een wijziging van dergelijke overeenkomsten.

Michel’s wandelpagina heeft het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen in producten en diensten die op de Site worden aangeboden, of in de geldende prijzen van die producten of diensten. De materialen op de Site die betrekking hebben op producten en diensten kunnen verouderd zijn en Michel’s wandelpagina is niet verplicht de materialen op de Site met betrekking tot die producten en diensten bij te werken.

Accounts, wachtwoorden en beveiliging

Voor bepaalde voorzieningen of diensten die worden aangeboden op of via de Site moet u wellicht een account openen (waaronder het instellen van een Michel’s wandelpagina ID en wachtwoord). U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de informatie aangaande uw account, waaronder uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account als gevolg van het niet-veilig en vertrouwelijk houden van deze informatie. U verklaart dat u Michel’s wandelpagina onmiddellijk op de hoogte zult stellen van onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord, of van een andere inbreuk op de beveiliging. U kunt aansprakelijk worden gehouden voor verliezen die Michel’s wandelpagina of een andere gebruiker of een bezoeker van de Site leidt doordat iemand anders uw Michel’s wandelpagina ID, wachtwoord of account heeft gebruikt, als gevolg van het feit dat u uw accountgegevens niet veilig en vertrouwelijk hebt gehouden.

U mag op geen enkel moment een Michel’s wandelpagina ID, wachtwoord of account van iemand anders gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring van de houder van die Michel’s wandelpagina ID, dat wachtwoord of die account. Michel’s wandelpagina kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortkomt uit nalatigheid bij het naleven van deze verplichtingen.

Privacy

Het privacybeleid van Michel’s wandelpagina is van toepassing op het gebruik van deze Site en de voorwaarden daarvan maken op grond van deze vermelding deel uit van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Klik hier om het privacybeleid van Michel’s wandelpagina te bekijken. Bovendien erkent u door de Site te gebruiken dat internetverkeer nooit volledig privé of veilig is en gaat u hiermee akkoord. U begrijpt dat alle berichten en informatie die u naar de Site verstuurt, door anderen kunnen worden gelezen of onderschept, zelfs als expliciet wordt aangegeven dat bepaalde gegevens versleuteld worden verzonden.

Koppelingen naar andere sites en naar de Michel’s wandelpagina Site.

Deze Site kan koppelingen bevatten naar onafhankelijke websites van derden (‘gekoppelde sites’). Deze gekoppelde sites worden uitsluitend vermeld bij wijze van service aan onze bezoekers. Dergelijke gekoppelde sites vallen niet onder de controle van Michel’s wandelpagina. Michel’s wandelpagina is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gekoppelde sites of voor informatie of materiaal op gekoppelde sites. Uw interactie met deze gekoppelde sites is geheel op eigen verantwoording.

Disclaimers

Michel’s wandelpagina BELOOFT NIET DAT DE SITE OF ENIGE INHOUD, DIENST OF VOORZIENING VAN DE SITE FOUTVRIJ OF ONONDERBROKEN ZAL WERKEN, NOCH DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN HERSTELD OF DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE SPECIFIEKE RESULTATEN ZAL OPLEVEREN. DE SITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN ‘ALS ZODANIG’ EN ‘VOOR ZOVER BESCHIKBAAR’ GELEVERD. ALLE INFORMATIE DIE WORDT VERSTREKT OP DE SITE IS ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN ZONDER KENNISGEVING. Michel’s wandelpagina KAN NIET GARANDEREN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U DOWNLOADT VAN DE SITE VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF BESMETTING OF SCHADELIJKE EIGENSCHAPPEN. Michel’s wandelpagina SLUIT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, UIT, INCLUSIEF GARANTIES VOOR JUISTHEID, NIET-INBREUK, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Michel’s wandelpagina WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR HANDELINGEN, NALATIGHEID OF GEDRAG VAN DERDEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DIENSTEN VAN Michel’s wandelpagina. U DRAAGT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN EVENTUELE GEKOPPELDE SITES. INDIEN U ONTEVREDEN BENT MET DE SITE OF DE INHOUD DAAROP, BESTAAT UW ENIGE VERHAAL TEGEN Michel’s wandelpagina UIT HET BEËINDIGEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE INHOUD. DEZE BEPERKING VAN VERHAAL IS ONDERDEEL VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN.

De bovenstaande disclaimer geldt voor alle schade, aansprakelijkheid of letsel veroorzaakt door nagelaten prestaties, fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertraagde werking of overdracht, computervirussen, onderbroken communicatielijnen, diefstal of vernietiging van of onbevoegde toegang tot, wijziging of gebruik, of dit nu is vanwege contractbreuk, een onrechtmatige daad, nalatigheid of een andere actie.

Michel’s wandelpagina behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving een of meer van de volgende acties uit te voeren: (1) werking van of toegang tot de Site of enig deel van de Site wijzigen, opschorten of beëindigen; (2) de Site of enig deel van de Site, en toepasselijk beleid of voorwaarden wijzigen; en (3) de werking van de Site of enig deel van de Site onderbreken, indien noodzakelijk voor al dan niet routinematig onderhoud, herstel van fouten of andere wijzigingen.

Beperking van aansprakelijkheid

Behalve voor zover dit in strijd is met de wet is Michel’s wandelpagina in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, incidentele schade of schadevergoeding met een bestraffende of preventieve werking, inclusief gederfde winst, zelfs als Michel’s wandelpagina op de hoogte gesteld is van het risico van dergelijke schade.

Indien Michel’s wandelpagina, ondanks de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, jegens u aansprakelijk wordt bevonden voor schade die of verlies dat voortkomt uit of op enige manier verband houdt met uw gebruik van de Site of Inhoud daarvan, zal de aansprakelijkheid van Michel’s wandelpagina nooit groter zijn dan (1) het totaalbedrag van het abonnement of vergelijkbare vergoedingen voor een dienst of voorziening van of op de Site die zijn betaald in de zes maanden voorafgaande aan de datum van de oorspronkelijke claim die is ingediend tegen Michel’s wandelpagina, of (2) Euro 100,00. In rechtsgebieden waar geen beperking van de aansprakelijkheid is toegestaan, kan het zijn dat de bovenstaande beperking niet op u van toepassing is.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Michel’s wandelpagina en zijn eigenaar schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van de gevolgen van elke vordering, verlies, aansprakelijkheid, claims of kosten (waaronder juridische kosten) van derden tegen Michel’s wandelpagina als gevolg van of voortvloeiend uit of met betrekking tot uw gebruik van de Site.

Schending van deze Gebruiksvoorwaarden

Michel’s wandelpagina kan informatie over u (inclusief uw identiteit) onthullen als wij vaststellen dat dit nodig is in verband met een onderzoek of een klacht met betrekking tot uw gebruik van de Site, of om iemand te identificeren, contact met iemand op te nemen, of juridische actie te ondernemen tegen iemand, die (bedoeld of onbedoeld) schade toebrengt aan of inbreuk maakt op rechten of eigendom van Michel’s wandelpagina, of rechten of eigendom van bezoekers aan of gebruikers van de Site, inclusief klanten van Michel’s wandelpagina. Michel’s wandelpagina behoudt zich het recht voor te allen tijde gegevens te onthullen die volgens Michel’s wandelpagina noodzakelijk zijn om te voldoen aan toepasselijk recht, regelgeving, juridische procedures of een verzoek van de overheid. Michel’s wandelpagina kan uw gegevens ook onthullen wanneer Michel’s wandelpagina vaststelt dat volgens toepasselijk recht deze onthulling noodzakelijk of toegestaan is, inclusief de uitwisseling van gegevens met andere bedrijven met het oogmerk van bescherming tegen fraude.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Michel’s wandelpagina informatie of communicatie afkomstig van u, gericht aan Michel’s wandelpagina, via de Site of een dienst die wordt aangeboden op of via de Site, mag bewaren en die gegevens ook kan onthullen, indien dit volgens de wet vereist is, of indien Michel’s wandelpagina bepaalt dat dit bewaren of onthullen redelijkerwijs noodzakelijk is (1) om te voldoen aan een wettelijke procedure, (2) om de Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, (3) om te reageren op claims dat dergelijke gegevens inbreuk maken op de rechten van anderen, of (4) ter bescherming van de rechten, het eigendom, of persoonlijke veiligheid van Michel’s wandelpagina, haar medewerkers, gebruikers of bezoekers van de Site en het publiek.

U gaat ermee akkoord dat Michel’s wandelpagina, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Site kan beëindigen en/of uw toekomstige toegang tot de Site kan blokkeren, indien we vaststellen dat u deze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen hebt geschonden in verband met uw gebruik van de Site. U gaat er ook mee akkoord dat een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden een onwettige en onbillijke zakelijke praktijk is en onherstelbare schade toebrengt aan Michel’s wandelpagina, waarvoor geldelijke schadeloosstelling onvoldoende zou zijn, en u stemt ermee in dat Michel’s wandelpagina rechterlijke genoegdoening of een andere billijke genoegdoening verkrijgt die Michel’s wandelpagina noodzakelijk of gepast acht in dergelijke omstandigheden. Deze vormen van verhaal gelden naast eventuele andere vormen van verhaal die Michel’s wandelpagina in rechtens of in billijkheid ter beschikking heeft.

U gaat ermee akkoord dat Michel’s wandelpagina, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Site kan beëindigen om bepaalde redenen, waaronder (maar niet uitsluitend) (1) verzoeken van rechtshandhavers of andere overheidsinstanties, (2) een verzoek van u (zelfgevraagde accountverwijdering), (3) beëindiging of essentiële wijziging van de Site of een dienst die wordt aangeboden op of via de Site, of (4) onvoorziene technische problemen of omstandigheden.

Indien Michel’s wandelpagina juridische stappen tegen u onderneemt vanwege uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, heeft Michel’s wandelpagina het recht om van u genoegdoening te eisen en u gaat ermee akkoord dat u alle redelijke juridische kosten van dergelijke stappen zult vergoeden, naast eventuele andere compensatie die wordt toegekend aan Michel’s wandelpagina. U stemt ermee in dat u of een andere partij Michel’s wandelpagina niet aansprakelijk kan stellen voor beëindiging van uw toegang tot de Site als gevolg van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Vervalt indien bij wet verboden

Michel’s wandelpagina beheert en runt de Site www.msimons.nl vanuit Nederland. Hoewel de Site overal ter wereld toegankelijk is, zijn de voorzieningen, producten of diensten die worden besproken, genoemd, geleverd of aangeboden via of op de Site niet beschikbaar voor alle personen of in alle geografische locaties, of geschikt of beschikbaar voor gebruik buiten Nederland. Michel’s wandelpagina behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de beschikbaarheid en het aanbod van afzonderlijke voorzieningen, producten en diensten te beperken tot bepaalde personen of geografische gebieden. Indien een aanbieding voor een voorziening, product of dienst die via de Site wordt gedaan, wettelijk verboden is, wordt deze aanbieding als nietig beschouwd. Als u van buiten Nederland gebruikmaakt van de Site, doet u dit op eigen initiatief en bent u zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende plaatselijke wetgeving.