Privacyverklaring:

De website msimons.nl berust op een persoonlijk initiatief zonder bedrijfsmatige activiteiten of activiteiten in verenigingsverband. Ik streef er naar om zo min mogelijk persoonsgebonden informatie van (en over) u te verzamelen maar ontkom daar soms niet aan. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van het contactformulier op mijn website of plaatst u als enthousiaste bezoeker een reactie op mijn website dan kunt u mogelijk persoonsinformatie als gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG / privacywet) aan mij doorgeven. Hieronder informeer ik u graag over welke informatie er mogelijk doorgegeven kan worden en hoe u, indien gewenst, deze informatie kan later verwijderen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bij een bezoek aan msimons.nl kunnen persoonsgegevens over u verwerkt worden, doordat u gebruik maakt van de diensten op de site van msimons.nl zoals bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier op onze website of indien u een reactie op onze website achterlaat. Msimons.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– uw naam (of alias)
– uw e-mailadres
– uw IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Msimons.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom msimons.nl gegevens nodig heeft

Msimons.nl verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u gebruik maakt van ons contactformulier of indien u een reactie plaatst waarin u om een antwoord vraagt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Msimons.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang blijven uw persoonsgegevens bewaart?

Msimons.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Msimons.nl verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden tenzij hiertoe een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld gerechtelijk bevel) bestaat.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Msimons.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van msimons.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Msimons.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door msimons.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Msimons.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via ons contactformulier. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Msimons.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons contactformulier. De website van msimons.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.